Press Releases

IMPORTANT INFORMATION

ENGLISH
You wish to enter the website which HNA Sweden Hospitality Management AB (“HNA Sweden”) has designated for the publication of documents and information in connection with HNA Sweden’s mandatory public cash offer to the shareholders of Rezidor Hotel Group AB (publ) (“Rezidor”) (the “Offer”).
In order to access further information in connection with the Offer, visitors of this website are requested to confirm notice and acceptance of the following legal information each time they wish to be granted access to this part of the website.
The information on this part of the website pertains to the Offer, which is not being made to persons whose participation in the Offer requires that an additional offer document is prepared or registration effected or that any other measures are taken in addition to those required under Swedish law and regulations.
The information on this part of the websiteand any related Offer documentation are not being distributed and must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into any country in which the distribution or offering would require any such additional measures to be taken or would be in conflict with any law or regulation in such country – any such action will not be permitted or sanctioned by HNA Sweden. Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions may be disregarded.
The Offer is not being made, directly or indirectly, by use of mail or any other means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the Internet) in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States, and the Offer cannot be accepted by any such use, means, instrumentality or facility of, or from within Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States. Accordingly, the information on this part of the websiteand any related offer documentation are not being and should not be mailed or otherwise distributed, forwarded or sent in or into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States.
HNA Sweden will not deliver any consideration from the Offer into Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States.
The information on this part of the website is not being, and must not be, sent to shareholders with registered addresses in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States. Banks, brokers, dealers and other nominees holding shares for persons in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States must not forward any of the information on this part of the website or any other document received in connection with the Offer to such persons.
Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and any purported acceptance by a person located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States or any agent, fiduciary or other intermediate acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States will be invalid and will not be accepted. Each holder of shares participating in the Offer will represent that it is not an Australian, Canadian, Hong Kong, Japanese, New Zealand, South African, Swiss or a United States person, is not located in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States and is not participating in such Offer from Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States or that it is acting on a non-discretionary basis for a principal that is not an Australian, Canadian, Hong Kong, Japanese, New Zealand, South African, Swiss or a United Statesperson, that is located outside Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States and that is not giving an order to participate in such Offer from Australia, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, South Africa, Switzerland or the United States.

SVENSKA
Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till HNA Sweden Hospitality Management AB (”HNA Sweden”) kontanta budpliktsbud till aktieägarna iRezidor Hotel Group AB (publ) (”Rezidor”) (”Erbjudandet”).
För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen varje gång de önskar tillgång till den här delen av hemsidan.
Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till Erbjudandet, vilket inte riktar sig till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt.
Informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. HNA Sweden kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte informationen på denna hemsida eller någon annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.
HNA Sweden kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.
Informationen på den här delen av hemsidan skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra information på den här delen av hemsidan, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.
Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

By clicking “I AGREE” below, you confirm that you have read and accept the information regarding the Offer, the conditions and restrictions as set out above.
Genom att klicka på “I AGREE” nedan bekräftar du att du har läst och accepterar ovanstående information rörande Erbjudandet, villkoret och begränsningarna.